Regulamin

Strzelnica szkoleniowo – taktyczna
"KAŁASZNIKOW" w Bornem Sulinowie

 

Regulamin Strzelnicy

REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY

 

I. Warunki korzystania za strzelnicy

 1. Prowadzący strzelanie:
  1. Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2. Wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym- miejsce bezpiecznego pobytu,
  3. Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
   1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
   2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
   3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem
   4. oraz bada alkomatem trzeźwość korzystających ze strzelnicy
 2. Na strzelnicy zabranie się:
  1. Osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczność z bronią,
  2. Używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3. Spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 3. Na strzelnicy w widocznym miejscu umieszcza się:
  1. Regulamin strzelnicy,
  2. Decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
  3. Plan strzelnicy z oznaczeniem:
   1. stanowisk strzeleckich,
   2. punktu sanitarnego,
   3. dróg ewakuacji,
   4. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.
  4. Wykaz sygnałów alarmowych,
  5. Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

II. Sposób odchodzenia się z bronią

 1.  Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

III. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie ‘’STOP’’ , wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

IV. Pozostałe warunki organizacyjne strzelnicy

 1. Działalność oraz zadania strzelnicy obejmują:
  1. naukę strzelania,
  2. doskonalenie umiejętności strzeleckich z różnych rodzajów broni,
  3. podnoszenie kultury strzeleckiej oraz współzawodnictwa sportowego,
  4. testowanie oraz przestrzeliwanie broni.
 2. Zapoznanie się z niniejszy regulaminem jest obowiązkowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem w księdze rejestru pobytu na strzelnicy. Oznacza to bezwzględne zobowiązanie do przestrzegania regulaminu oraz wykonywania poleceń instruktora lub sędziego prowadzącego zawody.
 3. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne, wg stawek ustalonych w cenniku .
 4. Korzystanie ze strzelnicy następuje pod nadzorem instruktora wyznaczonego przez zarządzającego strzelnicą.
 5. Trening bez – strzałowy ‘’ na sucho’’ dozwolony jest tylko za zgodą instruktora prowadzącego strzelanie, w miejscach przez niego wyznaczonych i oznaczonych. Przed rozpoczęciem treningu bez – strzałowego należy bezwzględnie dokonać czynności przeglądu, mających na celu sprawdzenie rozładowania broni oraz magazynków. Powyższej czynności dokonuje instruktor prowadzący.
 6. Instruktorzy zewnętrzni prowadzący zajęcia strzeleckie w obiekcie strzelnicy pozostają również pod nadzorem instruktora wyznaczonego przez właściciela strzelnicy.
 7. Obiekt strzelnicy może zostać udostępniony:
  1. osobom posiadającym zezwolenie na broń, dysponujących własną bronią i amunicją,
  2. osobom bez zezwolenia na broń – broń, amunicję oraz bezpośrednią opiekę i nadzór instruktora zapewnia zarządzający obiektem,
  3. klubom strzeleckim i ich członkom posiadającym licencję PZSS oraz osobom posiadającym patent strzelecki - celem realizacji programu treningowego
  4. podmiotom i instytucjom – celem organizacji zawodów oraz imprez strzeleckich,
  5. podmiotom i instytucjom oraz osobom posiadającym niezbędne uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie broni palnej, na poziomach :
   • podstawowych
   • specjalistycznych
   • doskonalących
   • kompetencyjnych
  6. młodzieży szkolnej- celem realizacji programów edukacyjnych
  7. strzelać mogą dzieci od 14 roku życia, posiadające dokument tożsamości, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
 8. Korzystający ze strzelnicy przed rozpoczęciem strzelania zobowiązani są do:
  1. okazania dokumentów uprawniających do posiadania broni,
  2. okazania dokumentu tożsamości w przypadku braku pozwolenia na posiadanie broni,
  3. dokonanie niezbędnych wpisów w dokumentacji obiektu strzelnicy.
 9. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie strzelnicy są zobowiązane do stosowanie ochronników słuchu.
 10. Strzelający oprócz ochronników słuchu obowiązkowo stosują okulary ochronne.
 11. Za dokonane zniszczenia oraz szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania obiektu strzelnicy odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik.
 12. Kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga instruktor odpowiedzialny za obiekt strzelnicy.

Powyższy regulamin został opracowany zgodnie z wzorcowym regulaminem bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 2000 r. w/s wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. nr 18 poz. 234), z późniejszymi zmianami.